Investeerimiskonto

Investeerimiskonto kasutamine võimaldab investeeringutelt teenitud tulu maksustamist edasi lükata. Nii saad teenitud kasumi täies ulatuses edasi investeerida.

Investeerimiskonto on täiesti tavaline pangakonto, mis võetakse kasutusele eesmärgiga teha sellelt ainult finantsinvesteeringuid. Investeerimiskonto avamine tähendab, et teete lihtsalt ühe pangakonto endale juurde. Investeerimiskonto kasutamine võimaldab finantsvaralt saadud tulu maksustamist edasi lükata. Selleks peab kandma oma investeerimiskontole raha, mille eest soetab näiteks väärtpabereid. Nende väärtpaberite müügist saadud raha peab taas laekuma investeerimiskontole, siis ei teki sellest müügitehingust kohest maksukohustust ja saadud raha on täies ulatuses võimalik edasi investeerida järgmistesse väärtpaberitesse.

Tuleb silmas pidada, et tegemist on maksukohustust edasilükkava, mitte maksuvabastust võimaldava vahendiga. Seega peaks iga finantsinstrumendi puhul kaalutlema, kas selle soetamine läbi investeerimiskonto on otstarbekas.

Kui investeeringust saadud tulu on kavas kohe tarbimisse võtta, siis ei ole investeerimiskonto kasutamine otstarbekas. Kavatsedes saadud tulu aga uuesti finantsvarasse investeerida, võib kaaluda investeerimiskonto kasutamist.

Ühel inimesel võib olla mitu investeerimiskontot. Neid väärtpabereid ja teisi finantsinstrumente, millest saadud kasu maksustamist on võimalik investeerimiskonto süsteemi kasutades edasi lükata, nimetatakse seaduses finantsvaraks. Finantsvara hulka ei kuulu II ja III samba pensionifondi osakud ega kogumispensioni kindlustuslepingud. Maksukohustuse edasilükkamiseks peab maksumaksja kandma investeerimiskontole raha, mille eest ta ostab finantsvara. Samuti peab sellele pangakontole laekuma kogu raha, mille ta saab finantsvara müügist, muidu ei ole võimalik maksukohustust edasi lükata. Finantsvara müügist või muul moel finantsvaralt saadud raha peab laekuma kas otse investeerimiskontole või tuleb viivitamatult investeerimiskontole kanda, kui see on muule kontole laekunud.

Investeerimiskontol võib raha olla ükskõik millises valuutas ning sellelt võib tehinguid teha ükskõik millises valuutas. Valuuta konverteerimine investeerimiskontol on lubatud vahetult finantsvara soetamiseks ning ainult selle finantsvara soetamise eesmärgil. Investeerimiskonto kasutamine valuuta konverteerimistelt tulu teenimise eesmärgil ei ole lubatud.

Kuna iga sisse- ja väljamakse tuleb tuludeklaratsioonis deklareerida, siis peaks maksumaksja endale teadvustama, et investeerimiskontona ei maksa kasutada pangakontot, kuhu tavaliselt laekub tema palk ja millelt ta teeb oma igapäevaseid kulutusi. Sellega kaasneb tohutult suurem koormus deklaratsiooni täitmisel, samuti suureneb oht vigade tegemiseks.

Investeerimiskonto ja väärtpaberikonto

Investeerimiskontot ei tohiks segi ajada väärtpaberikontoga. Olemuselt on investeerimiskonto selline pangakonto, millel hoitakse ainult raha. Investeerimiskontol olnud raha eest ostetud väärtpaber ei asu maksumaksja investeerimiskontol, vaid väärtpaberikontol.

Investeerimiskonto deklareerimine

Investeerimiskonto võib olla iga pangakonto, mis on investeerimise otstarbeks kasutusele võetud. Maksuhaldurile antakse pangakonto investeerimiskontona kasutusele võtmisest teada füüsilise isiku tuludeklaratsioonis. Selleks märgitakse deklaratsiooni vastavasse tabelisse, et teatud pangakontot kasutatakse investeerimiskontona.

NB! Investeerimiskonto puhul peaks lisaks meeles pidama, et intress, mida saadakse raha hoiustamise eest investeerimiskontol, on tulumaksuga maksustatav.

Tulumaksukohustuse edasilükkamise tingimused

Finantsvaralt saadud tulult maksukohustuse edasilükkamiseks tuleb finantsvara soetada üksnes investeerimiskontol oleva raha eest ja finantsvaralt saadud tulu tuleb viivitamatult kanda investeerimiskontole.

Seega esmalt tuleb raha investeerimiskontole kanda ning seejärel saab teha investeeringuid. Kontol juba olevat raha võib maksuvabalt kasutada üksnes investeeringute tegemiseks seaduses määratud finantsvarasse.

Investeerimiskonto sissemakse

Investeerimiskonto sissemakse on igasugune investeerimiskontole kantud raha. Ka investeerimiskontona kasutusele võtmise ajal sellel pangakontol oleva raha jääk on sissemakse. Selline pangakonto jääk deklareeritakse investeerimiskonto esimese kandena.

Sissemakse ei ole: finantsvaralt saadud maksustamata tulu (vara müügist laekunud raha, intress jne) ja raha, mis kanti investeerimiskontole isiku teiselt investeerimiskontolt.

Finantsvara

Investeerimiskonto kaudu investeerides on võimalus saadud tulult tulumaksu maksmist edasi lükata eeldusel, et tehinguid tehakse finantsvaraga. Finantsvarana käsitletakse põhimõtteliselt kolme liiki instrumente – hoiuseid, väärtpabereid ja investeerimisriskiga elukindlustuslepinguid.

Finantsvarana käsitatavate väärtpaberite all peetakse silmas üldjuhul kõikvõimalikke väärtpaberite liike – aktsiaid, võlakirju, fondiosakuid, tuletisinstrumente jne. Seejuures on eelnimetatud väärtpaberitele seatud tingimuseks see, et nimetatud väärtpaberitega kas kaubeldakse väärtpaberibörsil, (sh ka alternatiivturul) või neid pakutakse avalikult. Finantsvaraks ei loeta II ja III samba pensionifondi osakuid ja kogumispensioni kindlustuslepinguid, sest nendele kohalduvad teistsugused maksustamisreeglid.

Finantsvaraks ei loeta valuutat. Seetõttu ei ole valuuta konverteerimine investeerimiskontol tulu teenimise eesmärgil lubatud.

Loe lähemalt…